EEN VEILIGE KERK

Inleiding

De Protestantse Kerk wil een veilige kerk zijn. Daarom besloot de generale synode in november 2022 aan het Generale College voor de Kerkorde (GCKO) te vragen om voorstellen te doen voor een regeling voor het aanstellen van vertrouwenspersonen en een regeling die predikanten, kerkelijk werkers en ook vrijwilligers en ambtsdragers verplicht tot het hebben van een Verklaring Omtrent Gedrag. Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat iemands gedrag geen bezwaar vormt bij het uitoefenen van een nieuwe taak of functie in de samenleving.

Naar aanleiding van de voorstellen van het GCKO heeft de generale synode in april 2023 een nieuwe generale regeling omtrent ‘Veilige gemeente’ vastgesteld. Uitgangspunt daarvan is dat lokale kerkenraden het gesprek in de gemeente stimuleren om gezamenlijk zorg te dragen voor een klimaat waarin iedereen zich veilig kan voelen. Daarbij werd afgesproken dat deze regeling pas in werking kon treden nadat kerkenraden en classicale vergaderingen hun mening hadden gegeven over deze wijzigingen. Deze zogenaamde consideraties hebben in de afgelopen maanden plaatsgevonden, zodat in de synodevergadering van 20 april 2024 jl. een definitief besluit kon worden genomen:

Verplichte VOG per 1 juli 2025

Vanaf 1 juli 2025 is de Verklaring Omtrent Gedrag verplicht voor alle medewerkers en vrijwilligers binnen de Protestantse Kerk en haar gemeenten. Tot de genoemde personen die zo’n VOG moeten hebben behoren in ieder geval alle ambtsdragers, alle anderen die namens de gemeente pastorale taken hebben, functies waarin men regelmatig (bege)leiding geeft aan minderjarigen of kwetsbare mensen en voor vertrouwenspersonen.

Onder kwetsbare mensen worden onder andere verstaan: minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel.

 

Aanstellen vertrouwenspersonen

Daarnaast geldt per 1 juli 2025 dat protestantse gemeenten – al of niet in samenwerking met andere (wijk)gemeenten – ten minste een man en een vrouw als vertrouwenspersoon aanstellen. De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor aan degenen die met verhalen, vragen of meldingen met betrekking tot de veiligheid in de gemeente komen, adviseren over eventueel te nemen stappen en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de kerkenraad rond gesignaleerde knelpunten. Vertrouwenspersonen worden aangesteld voor een periode van vier jaar. Deze periode kan telkens worden verlengd en kan zowel door de kerkenraad als door de vertrouwenspersoon tussentijds worden beëindigd.

 

Implementatie van deze maatregelen in onze gemeente

De kerkenraad heeft in haar vergadering van woensdag 8 mei 2024 het ‘Beleid Veilige kerk en VOG Hervormde gemeente Bleskensgraaf’ vastgesteld en in navolging daarvan: 

  • Het publiceren van het ‘Beleid Veilige kerk en VOG Hervormde gemeente Bleskensgraaf’ op de website van onze gemeente
  • Het aanstellen van twee vertrouwenspersonen, te weten;
    • Mevrouw D.N. Meerkerk, Fluitekruidstraat 5, tel. 0184-694844 / 06-38397546
    • De heer A.E. van Soest, Lindenstraat 21, tel. 0184-694146 / 06-39469514
  • Het invoeren van de verplichting om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen voor alle ambtsdragers en voor alle vrijwilligers die regelmatig (bege)leiding geven aan minderjarigen of kwetsbare mensen. Daarnaast zal aan deze groep ook worden gevraagd om de gedragscode en omgangsregels te ondertekenen.
  • Het vermelden van de contactgegevens van het meldpunt seksueel misbruik in de kerk op de website (Luisterend oor nodig? SMPR), inclusief het bijbehorende meldprotocol.
  • Het hanteren van de klachtenregeling die door de PKN beschikbaar is gesteld. Zie hiervoor de PKN folder ‘Klachtenbehandeling bij misbruik in pastorale relaties en gezagsrelaties’

Documenten:
1. Beleid Veilige kerk en VOG Hervormde gemeente Bleskensgraaf
2. Meldprotocol PKN voor gemeenten
3. Folder PKN klachtenbehandeling
4. Omgangsregels en Gedragscode Jeugdwerk