Contactgegevens en rekeningnummers 

Nieuwsbrief

Kerkbode

Verjaardagsfonds

Kerkradio

Kinderoppas

Jeugdraad

Ledenadministratie

Rekeningnummers

Nieuwsbrief

Naast de Kerkbode verschijnt enkele keren per jaar de Nieuwsbrief.

Hiermee wordt de gemeente geïnformeerd over allerlei relevante zaken, die niet in de Kerkbode kunnen worden opgenomen. De diverse commissies, verenigingen en de kerkenraad plaatsen in deze Nieuwsbrief artikelen over hun activiteiten. De gemeenteleden worden hiermee op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de gemeente. De Nieuwsbrief wordt gelijktijdig met de Kerkbode bezorgd. De redactie bestaat uit Corné Egas en Leo de Gelder. Twee weken voor het verschijnen zal een oproep voor nieuws geplaatst worden in de Kerkbode.

Kopij voor de Nieuwsbrief: scriba@hervormdbleskensgraaf.nl

Kerkbode

Berichten over activiteiten in onze kerkelijke gemeente worden vermeld in de Kerkbode die samen met andere gemeenten in de Alblasserwaard iedere vrijdag verschijnt. Contactpersoon  voor onze gemeente is mevr. G. Wemmers-Jongeneel, Kerkstraat 49, telefoon 0184-691826

Kopij voor de kerkbode kunt u op zaterdag vóór 18.00 uur mailen naar: kerkbode@hervormdbleskensgraaf.nl

Verjaardagsfonds

Wie jarig is, ontvangt een felicitatie en krijgt tevens gelegenheid iets voor de kerk te geven als uiting van dank jegens God, Die een nieuw levensjaar schenkt. Diverse vrijwilligers uit de gemeente brengen u een verjaardagskaart met een giftenzakje en komen dat kort na uw verjaardag weer ophalen. Het fonds dient als ‘reservefonds’ voor de kerkrentmeesters.

De administratie hiervan berust bij Mw. E.van der Hoog-Korevaar, Gruttostraat 6, telefoon 0184-694537. De financiën van dit fonds worden beheerd door Mw. J.J.H. den Toom, Burg. Viezeestraat 4.

Kerkradio

Als het vanwege chronische ziekte of ouderdom niet meer mogelijk is om naar de kerk te komen, is het mogelijk de erediensten mee te maken via de kerkradio. Gemeenteavonden, Bijbellezingen en de avond- en weeksluitingen in Woonzorgcentrum Graafzicht worden in vrijwel alle gevallen ook uitgezonden. Ook als u jonge kinderen hebt, is het mogelijk om kerkradio aan te vragen. Voor een nieuwe aansluiting en/of technische ondersteuning kunt u zich richten tot Henri van Huuksloot, Fluitekruidstraat 18, telefoon 06-11 49 19 12.

Wie kerkradio heeft, krijgt ieder jaar de gelegenheid zijn/haar bijdrage over te maken d.m.v. een aangeboden acceptgirokaart.

Kinderoppas

Tijdens de morgendienst is er kinderoppas voor de kleine kinderen (in principe tot en met vier jaar), zodat de ouders in de gelegenheid zijn om samen naar de kerk te gaan. De kinderen kunnen naar de oppasdienst worden gebracht in gebouw ‘Diakonia’. Als een kind regelmatig in de oppasdienst komt, wordt van de moeder verwacht dat zij zich opgeeft om van tijd tot tijd te helpen bij het oppassen. Degenen die helpen worden om 9.00 uur in de oppaszaal verwacht. De organisatie is in handen van mevr. M. Brand-vd Giessen, Abbekesdoel 15 en mevr. M. J. Meerkerk-Brand, Zwaluwstraat 23.

Jeugdraad

De jeugdraad coördineert namens de kerkenraad alle taken die betrekking hebben op het Jeugdwerk van de Hervormde Gemeente van Bleskensgraaf.

Ledenadministratie

De ledenadministratie van onze gemeente is gekoppeld aan LRP (Leden Registratie Protestantse Kerk). Niet alle wijzigingen worden automatisch verwerkt. Netty Karsdorp is onze ledenadministrateur. Zij probeert alle gegevens van onze gemeente op de juiste manier te registreren en de mutaties te verwerken. Als u merkt dat uw gegevens niet goed geregistreerd staan, kunt u contact met haar opnemen. Dit kan telefonisch 0184- 692803 of per e-mail nmkarsdorp@hervormdbleskensgraaf.nl.

Rekeningnummers

Let op: alle bankrekeningen staan op naam van Hervormde Gemeente Bleskensgraaf en hebben een ANBI status.

 

IBAN Bankrekeningnummer                  Inzake
NL35 RABO 0373 7432 38 3737.43.238 Bijbelstudiekring voor vrouwen “Sola Gratia”
NL23 RABO 0342 7013 20 3427.01.320 College van diakenen
NL65 RABO 0373 7165 08 3737.16.508 College van kerkrentmeesters
NL10 RABO 0373 7432 03 3737.43.203 Evangelisatiecommissie
NL13 RABO 0373 7432 46 3737.43.246 Jeugdclub “Sjaloom”
NL44 RABO 0373 7432 70 3737.43.270 Jeugdraad
NL79 RABO 0373 7433 19 3737.43.319 Jeugdvereniging “Sola Scriptura”
NL10 RABO 0373 7433 00 3737.43.300 Kerkelijk centrum “Diakonia”
NL43 RABO 0373 7165 16 3737.16.516 Mannenvereniging “Sola Fide”
NL22 RABO 0373 7431 81 3737.43.181 Tentweekcommissie
NL66 RABO 0373 7432 62 3737.43.262 Tienerclub “Immanuël” I
NL88 RABO 0373 7432 54 3737.43.254 Tienerclub “Immanuël” II
NL22 RABO 0373 7431 81 3737.43.181 Tienerweekcommissie
NL22 RABO 0373 7431 81 3737.43.181 VakantieBijbelWeek
NL16 RABO 0373 7432 89 3737.43.289 Zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”
NL85 RABO 0373 7432 11 3737.43.211 Oud papier commissie

    Alle bankrekeningen, behalve de bankrekening op naam van het college van diakenen, worden aangehouden bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (www.skggouda.nl).