Catechese 

Catechese

Voortgezette catechese

Belijdeniscatechese

Huwelijkscatechese

‘Gewone’ catechese

Ouders hebben bij de doop beloofd hun kinderen naar hun vermogen te onderwijzen of te doen onderwijzen in de leer van de zaligheid. Het eerste blijft een verantwoording van de ouders, het tweede, dat is het doen onderwijzen, vindt plaats tijdens het catechetisch onderwijs. Juist omdat het hier gaat om een zaak van eeuwigheidsbelang en op grond van uw doopbelofte mogen we verwachten dat u uw kinderen naar dit onderwijs laat gaan en dat u erop toe ziet dat zij zich daar thuis op voorbereiden.

Centraal bij het catechetisch onderwijs staat het thuis raken in de Bijbel en de geloofsleer van de kerk. Vanaf eind september tot Pasen wordt wekelijks op dinsdag- en (bij uitzondering) op vrijdagavond catechese gegeven, bij elkaar 20 keer. Er zijn groepen voor jongeren van twaalf tot en met twintig jaar. Ruim voor het begin van het nieuwe catecheseseizoen krijgen de jongeren die tot de genoemde leeftijdsgroep horen een uitnodiging thuis bezorgd. Wij hopen jou te mogen ontmoeten!

Voortgezette catechese

Het is na afronding van de ‘gewone’ catechese niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid dat aansluitend de belijdeniscatechese gevolgd wordt. Om die reden kent onze gemeente de mogelijkheid van het volgen van de ‘voortgezette catechese’. In twee winterseizoenen wordt gedurende 8 avonden per seizoen (totaal dus 16 avonden) verdiepende lesstof aangereikt. Zij die voor het eerst niet meer uitgenodigd worden voor de ‘gewone’ catechese ontvangen aan het begin van het seizoen een uitnodiging.  

Belijdeniscatechese

“Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.” (Matthëus 10 vers 32)

Deze woorden van de Heiland zijn een aansporing tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. Mag je deze catechese alleen maar volgen als je aan het begin al zeker weet dat je belijdenis doet? Nee! Ook al zijn er nog veel vragen en twijfels, dan ben je toch van harte welkom. Hopelijk mag de catechese er toe bijdragen dat je het verlangen krijgt in het midden van de gemeente belijdenis af te leggen van het geloof. In overleg met degenen die zich hebben aangemeld, wordt gekozen voor een avond. Voor vragen of aanmelding kun je contact opnemen met de predikant.

Huwelijkscatechese

Voor aanstaande bruidsparen en jong gehuwden is er de mogelijkheid huwelijkscatechese te volgen. Aan de hand van het boek ‘In trouw verbonden’ -bouwstenen voor een christelijk huwelijk- geschreven door Ds. P. van der Kraan, worden de belangrijkste aspecten van het huwelijk besproken. Het betreft vijf avonden die in het winterseizoen worden gehouden. Meer informatie vindt u in de kerkbode.