Bijzondere diensten

Christelijke feestdagen

Bid- en dankdag

Huwelijksdienst

Rouwdienst

Aangepaste kerkdienst andersbegaafden

Dienst met gebarentolk

Bijbellezing & gemeenteavond

Christelijke feestdagen

Het Kerstfeest, het Paasfeest en het Pinksterfeest zijn hoogtepunten in het kerkelijk jaar. Wij gedenken dan de geboorte en de opstanding van Christus, en de uitstorting van de Heilige Geest. Om extra stil te staan bij deze heilsfeiten, worden er ook op de tweede feestdagen diensten gehouden. Ook worden diensten gehouden op Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen.

 

Bid- en dankdag

Op de tweede woensdag in maart is het biddag en op de eerste woensdag van november dankdag. Een gebruik met heel oude wortels, tot in de geschiedenis van de vroege kerk en de joodse oogstfeesten. De achterliggende gedachte is, dat wij in alles diep afhankelijk zijn van de Heere. En wanneer wij weer overladen zijn met Zijn onverdiende gunstbewijzen, dan willen wij hem daarvoor ootmoedig de dank en de eer geven. De Woordverkondiging van de morgendienst op bid- en dankdag zal heel eenvoudig zijn, zodat ook jonge kinderen het kunnen begrijpen.

Huwelijksdienst

Graag wijzen wij aanstaande bruidsparen op de mogelijkheid om hun huwelijk kerkelijk te laten bevestigen en er Gods zegen over te vragen in de kerk. Dit zal dan gebeuren in een eredienst waarbij iedereen van harte welkom is. Aanstaande bruidsparen kunnen hiervoor contact opnemen met de predikant.

Voorafgaand aan de kerkelijke bevestiging van het huwelijk heeft de predikant een gesprek met het aanstaand bruidspaar over het christelijk huwelijk en de kerkdienst op de trouwdag. Van het bruidspaar wordt verwacht dat zij voor en in hun huwelijk hun leven inrichten volgens het Woord van God, en dat het bruiloftsfeest in christelijke stijl gevierd zal worden. Het is de gewoonte dat in de dienst de eigen predikant voorgaat. Het gebruik van het kerkgebouw is vrij. Er wordt een collecte gehouden voor de kerkrentmeesters.

Rouwdienst / begrafenis

Bij overlijden van een geliefde stelt de naaste familie de predikant daarvan in kennis, of men neemt contact op met de wijkouderling. Hierna zal zo spoedig mogelijk door de predikant of ouderling een bezoek worden gebracht aan de familie. In overleg met de familie en predikant stelt de begrafenisonderneming het tijdstip van begraven en de dienst hieraan voorafgaand vast. Naast de pastorale aandacht voor het verdriet en de rouw van hen die achterblijven is de zin van een kerkelijke begrafenis vooral daarin gelegen dat het eeuwig blijvend Woord van God, dat ook bij een begrafenis vertolkt mag worden, de enige troost in leven en sterven bevat.

Het is de gewoonte dat in de dienst de eigen predikant (of pastoraal werker) voorgaat en een eigen organist(e) speelt. Ook is het de gewoonte dat er tijdens de dienst geen bloemen aanwezig zijn. Iedereen is welkom deze dienst bij te wonen. Voor de rouwdienst kan eventueel gebruik worden gemaakt van het kerkgebouw of van gebouw Diakonia. Voor het bespreken hiervan kan contact worden opgenomen met de beheerder. Het graf van een christen is geheiligd door de begrafenis en opstanding van Christus. Daarom zal in geval van crematie geen kerkelijke medewerking aan de rouwplechtigheid worden verleend. 

Aangepaste dienst voor andersbegaafden

Eén keer per jaar wordt er in de gemeente een aangepaste kerkdienst gehouden. Deze dienst is qua liturgie hetzelfde als een gewone kerkdienst, maar is toegespitst op onze andersbegaafde broeders en zusters.

Dienst met gebarentolk

Soms zal in een eredienst een gebarentolk aanwezig zijn, om de dienst te vertolken aan de slechthorende of dove broeders en zusters. Meer informatie is te vinden op de website Interkerkelijk Dovenpastoraat (doofenkerk.nl)

Bijbellezing & Gemeenteavond

In de winterperiode worden een aantal bijbellezingen gehouden waarin een bepaald Bijbelgedeelte wordt uitgelegd. Deze samenkomsten worden gehouden in de kerk en beginnen om 19.45 uur.

Daarnaast worden er ook gemeenteavonden gehouden, waarop verschillende onderwerpen besproken worden, soms gekoppeld aan themapreken. Deze avonden beginnen om 19.45 uur en worden gehouden in ‘Diakonia’. Iedereen wordt hartelijk opgewekt deze avonden bij te wonen. De data worden vooraf via de Kerkbode en via afkondiging van de kansel bekendgemaakt.