Commissies 

Zendings-commissie

Evangelisatie-commissie

Tentweek

Hometeam Marije

Catechese-commissie

Hulp Oost-Europa

Vluchtelingenwerk Nederland

Oud papier

Woord en Daad

Zendingscommissie

 

De taak van de plaatselijke zendingscommissie is het werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB), zowel in gebed als financieel te ondersteunen. Het hoofddoel is de verkondiging van het Evangelie wereldwijd mogelijk te maken. De zendingscommissie ondersteunt dit werk door:  

 Het geven van informatie over het zendingswerk aan de gemeente;  

 • Het onderhouden van contacten met zendingsarbeiders;  
 • Het organiseren van zendingsavonden;  
 • Het onderhouden van contacten met de GZB en met de classicale zendingscommissie;  
 • Fondswerving:  
  – Drie keer per jaar is er een collecte in de eredienst: de voorjaarszendingscollecte, de Pinksterzendingscollecte en de najaarszendingscollecte;
  – De collectebussen bij de uitgang van de kerk zijn bestemd voor het zendingswerk;
  – Verkoop van het dagboek “Een handvol koren”
 • Ledenwerfacties;
 • Elke eerste zondag van de maand wordt er tijdens het winterseiszoen in Diakonia een gebedsuur gehouden. Houd de kerkbode in de gaten voor eventuele wijzigingen.
 • Ook is er een appgroep “Verbonden met Zending”.  Om hier lid van te worden kunt u uw mobiele nummer mailen naar de voorzitter.

Arjan Blok, voorzitter – Leeuwerikstraat 5, telefoon: 0184-701331, e-mail: ablok@hervormdbleskensgraaf.nl 

 

Evangelisatiecommissie

De Evangelisatiecommissie (EC) kenmerkt zich door 1 doel: namelijk dorpsgenoten van Bleskensgraaf bekend maken met de liefdevolle boodschap van God; vergeving van zonden, verzoening en herstel van de relatie met God; redding door Jezus Christus Gods Zoon.

De EC ziet voor zichzelf 2 hoofdtaken daarin weggelegd:

a) De hervormde gemeente handen en voeten geven aan de opdracht om te getuigen van het geloof in Jezus Christus.

b) Het voortouw nemen in het naar buiten toetreden met de belangrijke boodschap zoals hierboven verwoord.

activiteiten:

* 4 maal per jaar hebben we een Echo-avond, een samenkomst waarin Bijbelse thema’s uitgewerkt worden d.m.v. een appelwoord, muziek en ontmoeting. Iedereen is daarbij hartelijk welkom !! Neem gerust ook iemand mee die interesse heeft maar niet (meer) naar de kerk komt. 

* Welkombezoeken worden door ons afgelegd bij alle nieuwe inwoners van ons mooie dorp. Weet u iemand in uw omgeving die pas nieuw is komen wonen in Bleskensgraaf, tip dan een van de EC-leden of mail naar bleskensgraafec@gmail.com. We nodigen onszelf uit d.m.v. een kaartje met datum en tijd, mocht het zijn dat bezoek niet op prijs gesteld wordt of het niet uitkomt dan kan er afgebeld / gemaild worden. Met het kaartje is er een kort vragenlijstje die de mensen kunnen invullen als ze bijv. belangstelling hebben voor de kerkbode etc.

* Oriëntatiecursus en vervolgcursus. Om het jaar is het de bedoeling om weer een Oriëntatiecursus van het Christelijk geloof op te starten. Het daarop volgende seizoen is er de mogelijkheid tot een vervolgcursus. Hiervoor nodigen we mensen persoonlijk uit, via een folderactie en de media. Het mooiste is als mensen uit de hervormde gemeente iemand meenemen uit ons dorp of daarbuiten. Voor informatie: bleskensgraafec@gmail.com.

* Bijbelkring ‘de Bijbel open’. Deze Bijbelkring sluit goed aan bij bovengenoemde cursussen. Belangstellenden die graag op een eenvoudige manier in groepsverband de Bijbel willen gaan lezen en bespreken zijn hartelijk welkom! Dit seizoen hebben we het Bijbelboek Lucas behandeld.

* Tentweek. Elke zomer staat er in de laatste vakantieweek van de basisschool een grote tent op ’t Veld. Alle activiteiten die er plaatsvinden hebben de bedoeling om elkaar te ontmoeten en op een ontspannende manier elkaar beter leren kennen. Met uiteindelijk het doel in alle ontmoetingen iets te mogen laten zien en doorgeven van de liefde van God, Die ons wil ontmoeten en de verbroken relatie tussen God en mens wil herstellen. Voor meer informatie over de tentweek en alle activiteiten voor jong en oud: www.tentweekbleskensgraaf.nl 

* Dabar.  Dit is campingevangelisatie die onze gemeente ook steunt. Zie hiervoor verder op de site bij Dabar.

Tentweek

Hoewel het hart van de Tentweek gevormd wordt door de VakantieBijbelWeek, vinden op andere momenten in die week ook allerlei activiteiten plaats met als doel de mensen van ons dorp met het evangelie in aanraking te brengen. De VakantieBijbelWeekcommissie organiseert de VBW, de Tienerweekcommissie de tienerweek en de tentweekcommissie heeft als taak de aansturing, organisatie en inhoudelijk invulling van de tentweek. De commissie wordt gevormd uit een aantal kerkenraadsleden en afgevaardigden van de VBW, de tienerweekcommissie en de EC. 

Neem eens een kijkje op de website: Tentweek Bleskensgraaf

Mw. M. Vergunst-van Beek, voorzitter VakantieBijbelWeek, e-mail: marleenvergunst@solcon.nl 
Mw. J. Witzier, secretaresse VakantieBijbelWeek, e-mail: bartenjannekewitzier@hetnet.nl 
Dhr. A.J. Meerkerk, voorzitter Tienerweek, e-mail: annejanm@hotmail.com 
Mw. M. Mouthaan-van Os, secretaresse Tienerweek, e-mail:  miranda_van_os@hotmail.com 

Hometeam Marije Meerkerk

Sinds najaar 2014 is Marije Meerkerk door Kimon aangesteld als veldwerker. Kimon is een interkerkelijke organisatie en ziet het als haar Bijbelse opdracht om wereldwijd kinderen in nood het Evangelie te verkondigen en hun te ondersteunen in geestelijke, lichamelijke en materiële nood. Dit in navolging van Jezus’ woorden: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet’. 

In december 2015 is Marije met een uitzenddienst in onze gemeente door Kimon uitgezonden naar het westen van Oekraïne. Door les te gaan geven aan zigeunerkinderen wil ze hun toekomstperspectief verbeteren en hen vertellen over een liefdevolle God die naar hen omkijkt.

In haar werkzaamheden wordt zij bijgestaan door het hometeam. Het hometeam bestaat uit de volgende personen:

Nathalie Breedveld (voorzitter)  
Arie Vergunst (penningmeester)
Maarten van den Berg (secretaris)
Kees de Vries
Martine Verheul

Om op de hoogte te blijven van Marije’s werk in Oekraïne, kunt u een kijkje nemen op de website van Kimon: http://veldwerkers.kimon.nl of op de facebookpagina van Marije’s Missie: www.facebook.com/Marijes-missie

Verder zal er 4 keer per jaar een nieuwsbrief verschijnen in de kerk of per email. Maandelijks wordt er een gebedsavond gehouden in Diakonia, in principe is dit de laatste woensdag van de maand om 20.30u. Als u vragen of opmerkingen hebt, voelt u vrij om te reageren. Dat kan via het emailadres hometeammarije@outlook.com. Ook kunt u zich hierbij opgeven om de gebeds- en/of nieuwsbrief per email te ontvangen.

Voor verdere informatie en contactgegevens, zie de bijgevoegde folder

Een hartelijke groet namens het hometeam!

Catechesecommissie

De catechesecommissie geeft ondersteuning aan het catechetisch onderwijs. Deze commissie zorgt voor de organisatie van de catechese, zoals het versturen van de uitnodigingen en het vormen van leeftijdsgroepen. Verder de aanschaf van de lesboeken en eventuele andere leermiddelen en begeleidt de ontwikkeling van nieuwe leerstof. 

De catechesecommissie wordt gevormd door Leo de Gelder, Grietje-Margreet Blok en Ria Terlouw. 
Mw. M. Terlouw, secretaresse, e-mail: m.terlouw@filternet.nl 

Stichting Hulp Oost Europa

Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) verleent geestelijke, materiële en diaconale hulp aan christelijke gemeenten en personen in Oost-Europa. Als plaatselijke werkgroep is een project van Stichting HOE geadopteerd. Het betreft de Romaschool in Szernye, Oekraïne. Om de kosten van deze school te helpen dekken, organiseert de werkgroep twee maal per jaar een kledinginzameling met een verkoopstand. Ook worden er diverse acties georganiseerd. Verder staan de werkgroepleden met een kraam op de braderie en worden fotokaarten vanuit huis te koop aangeboden.

De werkgroep Hulp Oost-Europa Bleskensgraaf bestaat uit de volgende leden:

Kees Terlouw, voorzitter
Arjon & Netty Boot, secr./financiën
Rien Brandwijk
Christina Lagendijk
Henry & Arianne Penning

Website: www.hoebleskensgraaf.nl of www.hulpoosteuropa.nl

Vluchtelingenwerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. Overal ter wereld ontvluchten mensen hun vaderland. Uit angst voor vervolging. Omdat ze worden bedreigd, gemarteld of gediscrimineerd. Omdat ze bang zijn gevangen genomen te worden of om andere redenen hun leven niet zeker zijn. Vluchtelingen die in ons land terecht komen, staan er meestal alleen voor. De ondersteuning die VluchtelingenWerk Nederland biedt, is dan ook hard nodig. Vrijwilligers en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland begeleiden asielzoekers bij de asielprocedure. Als vluchtelingen hier mogen blijven helpt VluchtelingenWerk ze bij het opbouwen van een nieuw bestaan in de gemeente waar ze gaan wonen. Daarnaast zet de organisatie zich in voor het in stand houden en waar mogelijk vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor vluchtelingen en asielzoekers.

www.vluchtelingenwerk.nl

Werkgroep Graafstroom: mevr. A. Brandwijk, Van Alveringenweg 6, telefoon 0184-692214

Oud Papier

Iedere laatste vrijdag van de maand wordt in ons dorp oud papier ingezameld door een grote groep vrijwilligers. Wilt u het in de blauwe kliko aan de straat zetten? Rond feestdagen kan deze dag afwijkend zijn: kijkt u in dan de Kerkbode of in ‘Het Kontakt’. het is niet alleen goed voor het milieu, maar het levert ook nog wat op. Twee maal per jaar wordt de opbrengst verdeeld over alle clubs, verenigingen en de zondagsschool van onze kerkelijke gemeente.

 • dhr. J. Hartkoorn, voorzitter
  Abbekesdoel 65a, telefoon 0184-692846
 • mevr. M. den Ouden, secretaresse
  Zwaanstraat 15, telefoon 0184-691958
 • dhr. N. Luthart , Penningmeester en coördinator
  Koolmeesstraat 6 , telefoon 06-55562807

Woord en Daad

Woord en Daad wil vanuit christelijk perspectief armoede bestrijden in Afrika, Azië en Midden-Amerika. Via lokale organisaties streven we ernaar armen een menswaardig bestaan te bieden. Hierbij doen wij een appel op ieders verantwoordelijkheid, zowel hier als daar. Woord en Daad wil hierin een sterke en betrouwbare schakel zijn tussen u en de armen in ons werkgebied.

Woord en Daad heeft 85 regionale en plaatselijke comités die fondsen werven en bekendheid geven aan het werk van Woord en Daad.

In ons dorp is het Woord en Daad – comité ‘Lek en Graafstroom’ actief.
Contactpersoon: Mw. R. Boer, Hofwegen 22, Bleskensgraaf, 0184-611643.

Web: www.woordendaad.nl