Praktische informatie 

Voorbede

Geboorte & Heilige doop

Heilig avondmaal

Belijdenis doen

Inschrijven / overschrijven

Over ons

Voorbede

In de eredienst wordt voorbede en/of dankzegging gedaan. Gemeenteleden in verdrietige, zorgelijke of vreugdevolle omstandigheden worden met name genoemd. Wij bidden voor nabestaanden van overleden gemeenteleden, voor gemeenteleden die in het ziekenhuis opgenomen worden of er verblijven. Wij danken bij thuiskomst uit het ziekenhuis, als er een huwelijksjubileum gevierd mocht worden, als gemeenteleden verloven of trouwen of als er een baby is geboren. Mocht u/jij om deze of andere redenen behoefte hebben aan voorbede of dankzegging, dan kunt u ten alle tijde een verzoek richten aan de predikant of bij diens afwezigheid bij de scriba, uiterlijk op zaterdag voor 12.00 uur.

Geboorte en Heilige doop

Na kennisgeving van een geboorte aan de pastorie en aan de scriba, wordt in de eerstvolgende kerkdienst dankzegging en voorbede gedaan.

Door de predikant wordt een kraambezoek gebracht, de wijkouderling en diaken brengen een doopbezoek Tijdens dit bezoek wordt met beide ouders gesproken over de voorbereiding naar de doop.

Voor Zijn heengaan naar de hemel heeft Jezus Zijn volgelingen opgedragen: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest’ (Mattheüs 28 vers 19a).
Om gehoor te geven aan deze opdracht is er in de regel eenmaal per 6 weken gelegenheid uw kind te laten dopen. De Heilige Doop wordt bediend tijdens de morgendienst. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen dit kenbaar maken op de doopzitting, waarvan tijd en plaats in de kerkbode vermeld worden en die vanaf de kansel bekend worden gemaakt.
Op deze doopzitting worden, indien mogelijk, zowel de vader als moeder verwacht. Op deze zitting vindt een gesprek plaats over de betekenis van het sacrament van de Heilige Doop. In verband met de gegevens voor de kerkelijke stand is het nodig dat de doopouders het trouwboekje meenemen. Ter herinnering aan de Heilige Doop wordt na de doopdienst een doopkaart aan de ouders overhandigd. Het zogenoemde na-doopbezoek wordt gezamenlijk gehouden met alle ouders die in het voorgaande jaar hun kind ten doop hebben gehouden. Tijdens deze avond komt als thema aan de orde: het verbond en de verantwoordelijkheid die de ouders hierin dragen. De ouders ontvangen vooraf het boekje van ds. A.J. Mensink: ‘Genade als erfgoed’.

Doopconsent

Ouders, die een doopconsent verlangen om hun kind elders te laten dopen, kunnen dit consent via de bovengenoemde doopzitting aanvragen.

Doopbewijzen

Diegenen, die in een andere gemeente (gaan) wonen en daar belijdenis van het geloof willen afleggen, kunnen hun doopbewijs opvragen bij de scriba.

Heilig avondmaal

In gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus: “Doet dat tot Mijn gedachtenis”, vieren wij vier maal per jaar het Heilig Avondmaal.

Rond het Heilig Avondmaal zijn de volgende zaken aan de orde:

  • Op de zondag voor de avondmaalszondag staat de morgendienst in het teken van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal.
  • In de week van voorbereiding wordt op maandagavond in de consistorie van 19.30 tot 20.00 uur censura morum gehouden. Hierbij wordt aan de gemeente gelegenheid gegeven om eventuele bezwaren kenbaar te maken tegen leer en leven van belijdende leden.
  • Ook is er in de week van voorbereiding op donderdagavond van 19.45 uur tot 21.00 uur in ‘Diakonia’ een bezinningsavond. Dit zijn bijeenkomsten waarbij wij nadenken over de betekenis van het Heilig Avondmaal voor ons persoonlijk en gemeenschappelijk geloofsleven. Zo kunnen wij als gemeente ook in de week van voorbereiding heen leven naar de avondmaalszondag. Deze avonden willen een extra stimulans zijn om met zegen het avondmaal in het midden van de gemeente te vieren.
  • Op de avondmaalszondag wordt het Heilig Avondmaal in woon- en zorgcentrum Graafzicht bediend door een predikant.
  • De avonddienst op de avondmaalszondag is een dienst van dankzegging en nabetrachting voor wat aan de tafel van de Heere is ontvangen. Omdat de diensten van voorbereiding op, viering en dankzegging van het Heilig Avondmaal één geheel vormen wordt van avondmaalgangers verwacht dat zij, zoveel als mogelijk, in de diensten van voorbereiding en nabetrachting aanwezig zijn.
  • De inhoud van de avondmaalsbekers is bestemd voor een diaconaal doel, dat vooraf in de kerkbode wordt vermeld.

Belijdenis doen

Eenmaal per jaar kan in de eredienst Openbare Geloofsbelijdenis worden afgelegd. Het persoonlijk belijden van de Naam van Jezus Christus staat in deze dienst centraal. De bevestiging tot lidmaat geeft een kerkelijk recht van toegang tot het Heilig Avondmaal, maar een juiste zelfbeproeving blijft steeds noodzakelijk. Het doen van belijdenis is aan de ene kant een persoonlijke zaak, aan de andere kant doen wij belijdenis van het geloof en de leer van de zaligheid, zoals geopenbaard in het Woord van God. Met het oog hierop acht de kerkenraad het wenselijk dat vooraf de ‘gewone’ catechese is doorlopen. Wie tot lidmaat bevestigd wil worden, moet ook een seizoen belijdeniscatechese gevolgd hebben. Men wordt als lidmaat door de kerkenraad aangenomen na onderzoek van kennis van de leer van de kerk en de motieven tot het doen van Openbare Belijdenis van het Geloof ten overstaan van de kerkenraad.

Inschrijven of overschrijven lidmaatschap

Wie verhuist naar een andere gemeente wordt automatisch overgeschreven naar de Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk van de nieuwe woonplaats. Hetzelfde gebeurt met diegene, die uit een andere gemeente komt wonen in Bleskensgraaf. Wel wordt zeer op prijs gesteld als u bij vertrek of vestiging de kerkenraad daarvan in kennis stelt.

Jongeren die vanwege hun studie of werk op kamers gaan wonen en zich burgerlijk laten overschrijven, dienen zich te realiseren dat zij dan ook automatisch kerkelijk overgeschreven worden naar de Hervormde Gemeente binnen de PKN van hun nieuwe woonplaats. Als je op kamers gaat wonen en je wilt blijven meeleven met onze gemeente, omdat je meestal op zondag thuis bent, moet je dit aan de scriba laten weten.

Over ons

Welkom op de website van de Hervormde gemeente Bleskensgraaf! Op deze website vindt u informatie over wie wij zijn en hoe wij het volgen van Jezus in ons dagelijks leven proberen handen en voeten te geven. We hebben dat voor het gemak op deze website onderverdeeld in ‘Ontmoeten’, ‘Dienen’, ‘Geven’, ‘Pastoraat’ en ‘Informatie’. Als u nieuwsgierig bent naar wat het christelijk geloof inhoudt nodigen we u hartelijk uit om een keer een kerkdienst bij te wonen. Meer weten over het christelijke geloof? Heeft u vragen over de gemeente kunt u die altijd stellen aan onze scriba via het kopje contact.

Achtergrond en plaatsing
De Hervormde gemeente Bleksensgraaf weet zichzelf geplaatst in de hervormd-gereformeerde modaliteit binnen de Protestantse Kerk in Nederland op basis van het Convenant van Alblasserdam. Voor ons houdt dit ondermeer in dat aan de prediking een centrale plaats wordt toegekend binnen het geheel van het gemeenteleven. Deze prediking is schriftuurlijk en appellerend. Zij vindt plaats in de beide zondagse erediensten en op de christelijke feestdagen. De Bijbel geldt hierbij als het onfeilbare Woord van God en is gezaghebbend voor leer en leven en is ook de enige bron en norm voor het kerkelijke leven.

De gemeente weet zich gebonden aan de drie oecumenische symbolen van de Kerk en de drie formulieren van enigheid. Zij zal in leer en leven zo veel mogelijk weerstaan wat dit belijden weerspreekt

De Hervormde Gemeente van Bleskensgraaf telde op 1 januari 2020  1252 leden, waarvan 511 belijdende leden en 741 doopleden.

De gemeente maakt deel uit van de Protestantse Classis Zuid-Holland Zuid. De voormalige Classis Alblasserdam is op 1 mei 2018 omgevormd tot een Ring en bestaat uit ongeveer 40 gemeenten. De Ring bestaat uit 3 werkgemeenschappen waarbij Bleskensgraaf valt onder werkgemeenschap Midden.