Geven

Collecten

ANBI

Testament

Rekeningnummers

Collecten

U kunt hier digitaal geven aan de wekelijkse collecten. Dit kan door op onderstaande links te klikken of door een QR-code te scannen. De QR-codes staan in dezelfde volgorde als de links. U wordt via een link of QR-code doorgestuurd naar het giftenformulier.

  1. Weekcollecten (kerk-diaconie-extra diaconie)
  2. Weekcollecten (kerk-diaconie-extra kerk)
  3. Weekcollecten (kerk-diaconie-onderhoud)

Voor overige collecten, zie de speciale websitepagina van onze gemeente op SKG Collect.

collecten-kerk-diaconie-extra-diaconie
collecten-kerk-diaconie-extra-kerk
collecten-kerk-diaconie-onderhoud

ANBI

Kerkgenootschappen zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien zijn deze kerkgenootschappen vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk in Nederland, waartoe de Hervormde Gemeente Bleskensgraaf behoort, heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de Protestantse Kerk in Nederland behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Deze tot de Protestantse Kerk in Nederland behorende rechtspersonen krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken. Ook de Hervormde Gemeente Bleskensgraaf.

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. Dit betreft in de Protestantse Kerk in Nederland: de gemeenten, diaconieën, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar dienstenorganisatie. Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Vanaf medio 2015 zijn de volgens de ANBI-regelgeving verplicht online te publiceren gegevens van de Hervormde Gemeente Bleskensgraaf via deze webpagina beschikbaar.

De meest recente ANBI-publicatie vindt u hier.

Testament

Wie de kerk, de diaconie of de zending bij testamentaire beschikking wil gedenken, dient in zijn of haar testament de volgende zinsnede te gebruiken: Ik legateer aan de Hervormde Gemeente Bleskensgraaf een bedrag van € … ten behoeve van de kerk, diaconie of de zending.

Rekeningnummers

Let op: alle bankrekeningen staan op naam van Hervormde Gemeente Bleskensgraaf en hebben een ANBI status.

 

IBAN Bankrekeningnummer                  Inzake
NL35 RABO 0373 7432 38 3737.43.238 Bijbelstudiekring voor vrouwen “Sola Gratia”
NL23 RABO 0342 7013 20 3427.01.320 College van diakenen
NL65 RABO 0373 7165 08 3737.16.508 College van kerkrentmeesters
NL10 RABO 0373 7432 03 3737.43.203 Evangelisatiecommissie
NL13 RABO 0373 7432 46 3737.43.246 Jeugdclub “Sjaloom”
NL44 RABO 0373 7432 70 3737.43.270 Jeugdraad
NL79 RABO 0373 7433 19 3737.43.319 Jeugdvereniging “Sola Scriptura”
NL10 RABO 0373 7433 00 3737.43.300 Kerkelijk centrum “Diakonia”
NL43 RABO 0373 7165 16 3737.16.516 Mannenvereniging “Sola Fide”
NL22 RABO 0373 7431 81 3737.43.181 Tentweekcommissie
NL66 RABO 0373 7432 62 3737.43.262 Tienerclub “Immanuël” I
NL88 RABO 0373 7432 54 3737.43.254 Tienerclub “Immanuël” II
NL22 RABO 0373 7431 81 3737.43.181 Tienerweekcommissie
NL22 RABO 0373 7431 81 3737.43.181 VakantieBijbelWeek
NL16 RABO 0373 7432 89 3737.43.289 Zondagsschool “Laat de kinderen tot Mij komen”
NL85 RABO 0373 7432 11 3737.43.211 Oud papier commissie

    Alle bankrekeningen, behalve de bankrekening op naam van het college van diakenen, worden aangehouden bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (www.skggouda.nl).