ANBI

Kerkgenootschappen zijn door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien zijn deze kerkgenootschappen vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk in Nederland, waartoe de Hervormde Gemeente Bleskensgraaf behoort, heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de Protestantse Kerk in Nederland behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Deze tot de Protestantse Kerk in Nederland behorende rechtspersonen krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken. Ook de Hervormde Gemeente Bleskensgraaf.

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. Dit betreft in de Protestantse Kerk in Nederland: de gemeenten, diaconieën, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar dienstenorganisatie. Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering is verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Vanaf medio 2015 zijn de volgens de ANBI-regelgeving verplicht online te publiceren gegevens van de Hervormde Gemeente Bleskensgraaf via deze webpagina beschikbaar.

De meest recente ANBI-publicatie vindt u hier.